Privacy Policy

Informacja ogólna

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych, w tym danych osobowych osób korzystających z dostępu do serwisu internetowego / strony internetowej https://www.drukpolflexo.pl/ za pośrednictwem urządzeń elektronicznych.

Korzystając ze strony internetowej https://www.drukpolflexo.pl/ (strona internetowa, serwis internetowy) akceptujesz zasady niniejszej Polityki prywatności.

Właścicielem serwisu internetowego / strony internetowej https://www.drukpolflexo.pl/ jest DRUKPOL.FLEXO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, Okunin 27, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000982409, NIP: 5311688030, REGON: 145935304, adres e-mail: rodo@drukpolflexo.pl, adres korespondencyjny: Okunin 27, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Słownik niektórych pojęć:

 • Administrator – DRUKPOL.FLEXO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, Okunin 27, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
 • Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • Log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Strona DRUKPOL.FLEXO – oznacza serwis internetowy / stronę internetową pod adresem https://www.drukpolflexo.pl/

Administrator szanuje prawo do prywatności, w tym prawo do prywatności osób korzystających ze strony internetowej (dalej: Użytkowników).

Dbamy o ochronę danych, w tym danych osobowych Użytkowników strony DRUKPOL.FLEXO oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników strony DRUKPOL.FLEXO, przez osoby trzecie.

Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom strony DRUKPOL.FLEXO poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie ze strony DRUKPOL.FLEXO jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informujemy, że na stronie DRUKPOL.FLEXO są umieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom serwisu internetowego / strony internetowej bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Podczas korzystania ze strony internetowej w Państwa urządzeniu mogą być umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców usług takich jak:

Każdy właściciel stron internetowych dostępnych za pośrednictwem strony internetowej DRUKPOL.FLEXO określa zasady korzystania z danych w swojej polityce prywatności i polityce plików Cookies, w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzone przez te podmioty polityki prywatności i stosowania plików Cookies.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies właścicieli tych stron, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora  

Ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Administratora (DRUKPOL.FLEXO spółka z ograniczona odpowiedzialnością) znajduje się w serwisie internetowym w zakładce „Dane osobowe”

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony internetowej

Administratorem Państwa danych osobowych pochodzący z serwisu internetowego lub pozyskanych z wykorzystaniem danych dostępnych w serwisie internetowym jest DRUKPOL.FLEXO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, Okunin 27; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (KRS: 0000491714, NIP: 5311688030, REGON: 145935304) reprezentowana przez Prezesa Spółki adres e-mail: rodo@drukpolflexo.pl, adres korespondencyjny: Okunin 27, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (zwany w dalszej części: Administratorem)

Gromadzenie danych Użytkowników strony internetowej

W zakresie korzystania z serwisu internetowego / strony internetowej, przetwarzamy następujące dane Użytkowników: 

 1. imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam je za pośrednictwem formularza dla dostawców/Klientów, formularza składania Aplikacji w zakładce Kariera dostępnego w naszym serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub elektronicznej oraz przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z naszej oferty,
  1. numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza dla dostawców/Klientów, formularza kontaktowego  składania aplikacji w zakładce Kariera dostępnego w naszym serwisie internetowym poczty elektronicznej lub tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z realizacją usług na Państwa rzecz, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z naszą ofertą,
  1. adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza dla dostawców/Klientów, formularza składania aplikacji w zakładce Kariera dostępnego w naszym serwisie internetowym, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym. Poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożonego zamówienia, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją zamówienia, jak również odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą,
  1. NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP, w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza dla dostawców/Klientów, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym,
  1. adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  1. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza dla dostawców/Klientów, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego  

Na warunkach określonych w przepisach RODO, ogólnymi podstawami przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub
  1. art. 6 ust. 1 lit c tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub
  1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

Udostępnianie danych przez Użytkowników strony internetowej

Podanie danych przez Użytkowników serwisu internetowego jest konieczne w przypadkach określonych, w tym w szczególności:

 1. w celu korzystania z usług oferowanych w naszym serwisie internetowym, w tym bez konieczności rejestracji (zakładania Konta) w Serwisie internetowym,
 2. w celu realizacji usług zamówionych przez Państwa w naszym serwisie internetowym,
 3. w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza dla dostawców/Klientów, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,
 4. w celu dobrowolnej rejestracji (założenia przez Państwa Konta) w naszym Serwisie internetowym; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane, w rozsądnym czasie, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z usług dostępnych w ramach naszego serwisu internetowego do momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta),

Gromadzenie danych automatycznych

Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania stroną internetową;
 • personalizowania strony internetowej;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania ze strony internetowej;

Prawa Użytkownika strony internetowej

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych osobowych na warunkach i zasadach określonych w RODO posiada następujące uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 
  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych byłoby niezgodne z obowiązującym prawem;

Aktualizacja danych osobowych Użytkownika strony internetowej

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych Użytkownika serwisu internetowego, w posiadaniu których jesteśmy.

Udostępnianie lub powierzanie danych osobowych Użytkownika strony internetowej

Do danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych osobowych.

Nie przekazujemy danych użytkowników serwisu internetowego organizacjom międzynarodowym oraz do państw trzecich, bez Państwa zgody, chyba że obowiązujące przepisy nakazują takie działanie.

Możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika serwisu internetowego, w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa, w związku z potencjalnymi postępowaniami prawnymi, w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Przechowywania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przetwarzania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika strony internetowej

Podejmujemy optymalne i zasadne techniczne oraz organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych Użytkownika serwisu internetowego.

Przekazywanie informacji o stosowanej Polityce prywatności

Polityka prywatności publikowana jest na stronie internetowej.

Nowelizacje Polityki prywatności

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane, w zależności od dokonywanych zmian na stronie internetowej oraz zmian wynikających z przepisów prawa.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 5 listopada 2022 roku