Jakość produktów

Głównym celem firmy Drukpol.Flexo jest dostarczanie w zadeklarowanym czasie produktów o najwyższej jakości. Zadanie to jest realizowane przez oddzielny filar operacyjny w firmie, którym jest Zapewnienie Jakości. Filar ten powstał w celu budowania świadomego zarządzania TQM. Poprzez wyznaczone cele określane są poszczególne działania, które po wdrożeniu mają zapewnić założone rezultaty.

Wysoką jakość produktów firma Drukpol.Flexo osiąga między innymi poprzez kontrolę jakości wyznaczonych parametrów w każdym procesie produkcyjnym, prowadzoną przez doświadczonych operatorów oraz laboratorium. Wsparcie w utrzymaniu standardów pracy i jakości produktów stanowi rozbudowany system audytów jakościowych oraz warstwowych prowadzony przez wyszkolonych audytorów. Dzięki ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania jakością opartego na wymaganiach standardu BRC Packaging, materiały dostarczane przez Drukpol.Flexo stanowią jakość i bezpieczeństwo produktów co za tym idzie zadowolenie i satysfakcje naszych Klientów. Firma stawia na poszerzanie kompetencji i rozwój pracowników, dlatego wszystkie dokładnie przeanalizowane rozwiązania, wypracowane na dedykowanych narzędziach są wdrażane za pomocą przeprowadzonych szkoleń dedykowanych pracowników poprzedzonych formalną dokumentacją.

Przy produkcji materiałów zgodnych z oczekiwaniami Klienta oraz kompetentnie wykonywanej pracy na każdym stanowisku, firma funkcjonuje zgodnie z wszystkimi regulacjami prawnymi dla produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, ochrony środowiska oraz BHP.

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI


DRUKPOL.FLEXO Partnerem każdego kto stawia na jakość. Firma Drukpol.flexo jako lider branży flexograficznej to firma działająca na rynku 28 lat.

Strategicznym celem naszej Polityki Systemu Zarządzania jest pełna satysfakcja Klientów, osiągana poprzez kompleksową obsługę na wszystkich szczeblach współpracy w warunkach sprzyjających naturalnemu środowisku, gwarantującą bezpieczeństwo higieniczne wyrobów z punktu widzenia życia i zdrowia konsumentów.

Drukpol jako profesjonalny producent opakowań giętkich z tworzyw sztucznych z zaawansowanym technologicznie parkiem maszynowym założony cel zrealizuje poprzez:

  1. Zorientowanie na potrzeby Klientów, terminową realizację zamówień oraz profesjonalną obsługę.
  2. Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania wg normy BRC Packaging oraz przestrzeganie Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej w produkcji opakowań.
  3. Odpowiedzialność każdego pracownika za jakość, higienę wyrobu i środowisko pracy.
  4. Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska poprzez podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników oraz świadome działanie na rzecz zmniejszenia ilości odpadów i zużycia mediów.
  5. Systematyczny rozwój technologiczny poprzez innowacyjność inwestycyjną oraz program szkoleń pracowników.

Pełne zaangażowanie właściciela i pracowników w realizację założonych celów pozwala naszej firmie na ciągły i dynamiczny rozwój oraz utrzymanie statusu wiarygodnego partnera handlowego.

Kodeks Etyki i Zasad Postępowania w DRUKPOL


Podstawą programu firmy Drukpol w zakresie zasad postępowania biznesowego jest prowadzenie interesów w sposób etyczny i zgodny z prawem we wszystkich aspektach działalności. Firma Drukpol potwierdza postępowanie zgodnie z zasadami Eti Base Code poprzez organizacje audytów etycznych. Raporty są możliwe do wglądu dla kontrahentów w SEDEX, największej platformie poświęconej zrównoważonemu rozwojowi w łańcuchu dostaw. Numer identyfikacyjny SEDEX: ZC1016161

Zasady Etyki i Poszanowania Prawa

Firma Drukpol jest zaangażowana w przestrzeganie najwyższych standardów etycznego postępowania, przy pełnym poszanowaniu obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów prawa. Obejmują one między innymi regulacje z zakresu zwalczania praktyk monopolistycznych, wspierania uczciwej konkurencji, przeciwdziałania praktykom łapówkarskim, przekupstwu i korupcji, przestrzegania prawa i polityki pracy, ochrony środowiska, praw człowieka i uznanych standardów międzynarodowych, oraz ochrony praw autorskich, majątku firmy i innych form własności intelektualnej. Firma Drukpol z należnym szacunkiem traktuje kwestie prywatności i niezależności oraz dąży do ścisłego przestrzegania poufności danych osobowych oraz danych produktów.                                                                                           

Firma Odpowiedzialna Społecznie

Pracownicy firmy Drukpol mają obowiązek szanować i propagować wartości wyznawane przez firmę, wspierając i krzewiąc zasady pracy zespołowej, odpowiedzialności indywidualnej oraz siły płynącej z różnorodności. Drukpol będzie dążyć do zapewnienia swoim pracownikom uczciwego wynagrodzenia oraz bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

Drukpol angażuje się w realizację idei równości szans we wszystkich swoich praktykach, polityce i procedurach rekrutacyjnych. Spełniając wszystkie wymagania dla danego stanowiska pracy, żaden pracownik lub potencjalny pracownik firmy nie doświadczy dyskryminacji z powodu rasy, wyznania, koloru skóry, narodowości, pochodzenia, wieku, religii, płci, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, przynależności do mniejszości narodowej, poglądów czy niepełnosprawności.

Poszanowanie Jednostki i Wspólnoty

Jedną z nadrzędnych wartości wyznawanych przez firmę Drukpol jest poszanowanie naszego środowiska społecznego i naturalnego. Jesteśmy oddani idei trwałego i  zrównoważonego rozwoju poprzez ochronę środowiska, szerzenie odpowiedzialności społecznej oraz wspieranie postępu gospodarczego. Trwały i zrównoważony rozwój oznacza w naszym przekonaniu realizowanie potrzeb Klientów, pracowników i wspólnot, przy jednoczesnym zapewnieniu, że przyszłe pokolenia również będą miały dostęp do zasobów naturalnych w celu realizacji ich potrzeb. Jesteśmy świadomi, że długotrwała pomyślność i sukces firmy wiąże się z naszą strategią w kierunku wspierania ciągłego rozwoju w zakresie ochrony bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy mają prawo powołać związki zawodowe, radę pracowniczą lub inny organ reprezentujący ich interesy względem pracodawcy. Pracownicy mają możliwość zgłaszania anonimowych skarg.

Prawa Człowieka

Jako firma kierująca się zasadami etyki i respektowania prawa, Drukpol przestrzega rządowych przepisów w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych i prawa pracy, oraz oczekuje etycznego postępowania ze strony pracowników. Wraz ze społecznością międzynarodową Drukpol uznaje fakt, że pewne prawa obowiązują jako fundamentalne i uniwersalne. Są to między innymi: wolność od dyskryminacji z powodu rasy, koloru skóry, narodowości, pochodzenia, wieku, religii, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, niepełnosprawności lub innego statusu jednostki; wolność od arbitralnego pozbawienia wolności, wolność zgromadzeń i zebrań, wolność myśli, sumienia i wyznania oraz wolność słowa i wypowiedzi. Drukpol nie będzie korzystać z pracy wykonywanej przez dzieci lub pracy przymusowej. Drukpol nie będzie akceptować warunków pracy lub traktowania pracowników w sposób naruszający międzynarodowe prawo lub zwyczaje.

Nie wolno używać kar fizycznych, gróźb przemocy, nękania, w tym molestowania seksualnego, ani innych form przymusu lub przemocy psychicznej lub fizycznej wobec pracowników firmy Drukpol. Praca w nadgodzinach będzie dobrowolna.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Jako firma stawiająca sobie za priorytet bezpieczeństwo pracowników, Drukpol.flexo dąży do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników oraz osób współpracujących poprzez przestrzeganie rządowych uregulowań i wewnętrznych zasad BHP ciągłe doskonalenie systemu zarządzania, ograniczania szkodliwego wpływu środowiska pracy na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz poszerzanie ich kompetencji z zasad bezpiecznej pracy poprzez szkolenia.

Konkurencja

Drukpol prowadzi swoją działalność zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa o konkurencji. Drukpol nie będzie zawierał ani realizował między konkurującymi stronami żadnych umów w zakresie praktyk ograniczających konkurencję.     

Dostawcy

Drukpol dołoży wszelkich starań by podpisywać umowy wyłącznie z podwykonawcami lub dostawcami, którzy przestrzegają międzynarodowych praw człowieka oraz praktyk i przepisów prawa z zakresu konkurencji i ochrony środowiska.

Polityka antykorupcyjna oraz zgłaszanie ewentualnych naruszeń lub wniosków

Drukpol.Flexo jest firmą, która nie toleruje zachowań korupcyjnych polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji, w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych lub osobistych. Zasady antykorupcyjne wdrożone w firmie obejmują wszystkich pracowników, partnerów handlowych, dostawców materiałów i usług oraz inne jednostki, z którymi firma współpracuje.

Przez korupcję rozumie się obiecywanie, oferowanie, wręczanie lub przyjmowanie w dowolnej formie, niezależnie od wartości jakichkolwiek korzyści, motywowane chęcią spowodowania lub nagrodzenia zachowania niedozwolonego, nieetycznego lub stanowiącego naruszenie obowiązku, przy czym za „korzyść” uznaje się w szczególności: pieniądze, prezenty, nagrody, preferencyjne traktowanie, oferty zatrudnienia, sponsorowanie wyjazdów lub konsumpcji.

Zasady działań antykorupcyjnych realizowane są w firmie Drukpol.Flexo  poprzez: nie przyjmowanie i niewręczanie jakiejkolwiek korzyści rzeczowej lub finansowej;  nie zabieganie o okazje do ofert jakiejkolwiek korzyści finansowej lub rzeczowej lub innych niekonwencjonalnych zachowań promujących wybór danego kontrahenta; promowanie uczciwości i przejrzystego postępowania we wszystkich obszarach prowadzonej działalności; przestrzeganie zasady jednakowego traktowania współpracujących ze Spółką podmiotów. 

Spółka zapewnia podnoszenie świadomości swoich pracowników co do zasad i możliwości przeciwdziałania praktykom korupcyjnym i zobowiązuje się do podejmowania właściwych i współmiernych działań wobec zaistniałych praktyk korupcyjnych.

Wszelkie naruszenia postanowień polityki antykorupcyjnej można zgłosić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej w zakładce Kontakt. W przypadku chęci zgłoszenia anonimowego nie ma konieczności wpisania prawdziwych danych, wystarczy wypełnić pola: imię, nazwisko, stanowisko dowolnymi literami. W przypadku wypełniania pola „e-mail” należy wprowadzić adres mailowy (może być nieprawdziwa nazwa). Po wpisaniu treści zgłoszenia należy jako branżę wybrać „wnioski/zgłoszenia” i z listy rozwijanej opcję „inne”.

Prezes Kamil Ziemak
Nowy Dwór Mazowiecki, 17.01.2022r